Regulamin

Regulamin uczestnictwa w imprezach/kongresach i innych wydarzeniach organizowanych przez Orinoko Szkolenia i Doradztwo oraz Centrum Ruchu i Szkołę Tańca Fokus zwanym dalej Organizatorem.

(obowiązuje od 01.05.2017. na czas nieokreślony)

1.

Postanowienia niniejszego Regulaminu są integralną częścią biletu wstępu i łącznie z nim stanowią umowę zawartą pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem. Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu następuje z chwilą zakupu biletu wstępu przez Zwiedzającego w formie elektronicznej lub drukowanej.

2.

Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, iż na imprezie przebywa na własną odpowiedzialność. Korzystając z zaproszenia zobowiązany jest do przestrzegania poleceń, regulaminów i zarządzeń osób odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych w warunkach regulaminu zasad, poleceń osób odpowiedzialnych za porządek oraz zaleceń osób .

3.

Zakaz wstępu na imprezę dotyczy: a) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki, b) osób będących pod wyraźnym wpływem środków odurzających oraz alkoholu, c) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, iż próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).

4.

Z lokalu zostaną usunięte osoby, które: a) zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób oraz mienia, b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

5.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody na mieniu Organizatora i osób trzecich wyrządzone przez Uczestnika oraz osoby pozostające pod jego opieką.

6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez wystawców.

7.

Za bezpieczeństwo przebywających na terenie Festiwalu osób niepełnoletnich oraz ewentualne szkody przez nie wyrządzone odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

8.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubione, zniszczone, skradzione rzeczy osobiste uczestników.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała uczestników powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy organizatora.

10

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości Uczestników do 500 osób jednorazowo  na terenie festiwalu, ze względów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa p. poż.

11.

W przypadku pożaru lub innego zagrożenia zdrowia lub życia impreza zostanie przerwana, a jej uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń organizatorów i ochrony. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestnika nie przestrzegającego zasad regulaminu.

Każdy uczestnik poprzez skorzystanie z zaproszenia i udział w imprezie godzi się automatycznie na wykorzystanie zdjęć z jego podobizną w celach marketingowych oraz na portalu www.orinoko-szkolenia.pl     i   www.e-fokus.pl/

12.

Uczestnikowi, który na dwa tygodnie przed wydarzeniem zgłasza rezygnację nie przysługuje zwrot za zakupiony e-bilet. W takiej sytuacji uczestnik może przekazać e-bilet innej osobie, która będzie uczestniczyć w wydarzeniu w jego imieniu

13.

Uczestnik bez uprzedniej zgody organizatora nie może filmować wydarzenia